Разпродажба!

Справочник Биологично зеленчукопроизводство

51.00 лв.

Отгледайте Биологични Домати, Краставици, Дини и Зеле.

В книгата са описани технологиите за отглеждане по биологичен начин на културите Домати, Краставици, Дини и Зеле.

Главната цел на Справочника за Биологично зеленчукопроизводство е да се отговори на нарастващите нужди на зеленчукопроизводителите от нови научно издържани технологични решения за биологичното отглеждане на някои от основните зеленчукови култури, които могат да се използват за оптимизиране на производството.

Книгата е предназначена и да служи като учебно помагало по зеленчукопроизводство на студентите от Аграрен университет – Пловдив. Едновремено с това, включената в нея конкретна научно-приложна информация (примерна система за планиране на зеленчукопроизводството; технологични карти, включващи нормативи и др.) ще подпомогне производителите на биозеленчуци за получаване на по-високи добиви и по-качествена продукция.

С приложените технологични карти ще отговорите на въпроса Кога и Кои дейности трябва да се изпълнят в градината.

ПОРЪЧАЙ НА ТЕЛ. 0887257707 ЦЕНА 51 лева. 

Категория:

Описание

Отгледайте Биологични Домати, Краставици, Дини и Зеле.

В книгата са описани технологиите за отглеждане по биологичен начин на културите Домати, Краставици, Дини и Зеле.

Главната цел на Справочника за Биологично зеленчукопроизводство е да се отговори на нарастващите нужди на зеленчукопроизводителите от нови научно издържани технологични решения за биологичното отглеждане на някои от основните зеленчукови култури, които могат да се използват за оптимизиране на производството.

Книгата е предназначена и да служи като учебно помагало по зеленчукопроизводство на студентите от Аграрен университет – Пловдив. Едновремено с това, включената в нея конкретна научно-приложна информация (примерна система за планиране на зеленчукопроизводството; технологични карти, включващи нормативи и др.) ще подпомогне производителите на биозеленчуци за получаване на по-високи добиви и по-качествена продукция.

С приложените технологични карти ще отговорите на въпроса Кога и Кои дейности трябва да се изпълнят в градината.

ПОРЪЧАЙ НА ТЕЛ. 0887257707 ЦЕНА 51 лв. 

СЪДЪРЖАНИЕ на Справочника за Биологично зеленчукопроизводство
Въведение
Глава I. Специфика на отрасъла 7
1. Специфични особености и значение на отрасъла за развитието на националната
икономика 7
2. Специализация на отрасъла 9
3. Същност и нормативна уредба на биологичното зеленчукопроизводство 11
Същност на биологичното зеленчукопроизводство 11
Глава II. Стратегическо планиране на зеленчукопроизводството 18
1. Стратегически анализ 18
2. Дефиниране на визия, мисия и цели на стопанството 22
3. Бизнес модел на стопанството 26
Глава III. Оперативно планиране на зеленчукопроизводството 34
1. Маркетингово проучване на пазарите 35
2. План за реализация на продукцията 36
3. Производствен план 37
4. Инвестиционен план 50
Глава IV. Методически подход за организиране на полско биологично зелен-
чукопроизводство 65
1. Сеитбообръщения 65
2. Зелено торене (сидерация) 74
3. Мулчиране и покровни култури (cover cropс) 77
4. Семепроизводство 77
5. Разсадопроизводство 78
6. Tорене 83
7. Напояване 92
8. Растителна защита 94
9. Съставяне на организационно-технологична карта 100
10. Сортиране, опаковка и етикетиране 101
Глава V. Биологично производство на някои зеленчукови култури 107
1. Биологично производство на домати 107
1.1. Ранно полско производство 107
1.2. Средно ранно полско производство 115
1.3. Късно полско производство 119
2. Органично производство на краставици 124
3. Органично производство на дини 127
4. Органично производство на главесто зеле 135
4.1. Ранно полско производство 135
4.2. Средно ранно производство 141
4.3. Kъсно полско производство 143
4
Приложениe 1. Бизнес модел 150
Приложениe 2. Растения за зелено торене, подредени
според изискванията на почвата 151
Приложениe 3. Отглеждане на пикиран разсад 153
Приложениe 4. Отглеждане на непикиран разсад 155
Приложениe 5. Торове и подобрители на почвата 158
Приложениe 6. Химичен състав на органични продукти за внасяне
в почвата, oдобрени за употреба в биологичното земеделие, съгласно
Нормативен документ ЕЕС 2092/91 на Европейския съюз и
Наредба №22 на РБългария 161
Приложениe 7. Химичен състав на подобрители на почвата 162
Приложениe 8. Химичен състав на органични листни торове 163
Приложениe 9. Пестициди – продукти за растителна защита,
посочени в член 5, параграф 1 164
Приложениe 10. Болести по зеленчуковите култури 166
Приложениe 11. Средства за биологична растителна защита
с болестите по зеленчуковите култури 169
Приложениe 12. Неприятелите по зеленчуковите култури 173
Приложениe 13. Средства за биологична растителна защита с
неприятелите по зеленчуковите култури 175
Приложениe 14. Средства за биологична растителна защита
с плевелите по зеленчуковите култури 181
Приложениe 15. Технологичната карта за биопроизводство
на ранни домати 182
Приложениe 16. Технологичната карта за биопроизводство
на средно ранни домати 188
Приложениe 17. Технологичната карта за биопроизводство
на ранни краставици 194
Приложениe 18. Технологичната карта за биопроизводство
на ранни дини при отглеждане чрез разсад 201
Приложениe 19. Технологичната карта за биопроизводство
на ранно зеле с есенно засаждане 205
Списък с продукти за растителна защита, на които активните вещества
са в приложение II на регламент (ЕО) №889/2008 на комисията 209
Списък на биологичните агенти, които могат да се прилагат в
Република България на основание чл. 10 ал. 1 от ЗЗР и съгласно
заповед МЗХ № РД 12-4/ 17.03.2015 г. и МОСВ №РД – 208/31.03.2015 г. 228
Адюванти 233

Допълнителна информация

Тегло 1.000 kg