Отговори на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов на поставени въпроси от Националната асоциация на зърнопроизводителите във връзка с провеждането на XV – ти Национален аграрен семинар


По Въпроси:

 3 – “Възстановяване на акциз и данъчните облекчения, касаещи земеделските производители.”

 

 8  – “Кога ще бъде създадена работна група, която да изготви промените в Закона за акциза и данъчните складове, така че да може да се нотифицира като държавна помощ през 2010 г. с цел земеделските производители да ползват възможността за намалена ставка за акциза за горива?”

 

9 – “Кога и как ще бъдат нотифицирани държавните помощи за облекчено данъчно облагане на земеделските производители?”

 

 

С предложените промени за изменение на досега действащите данъчни закони се предвижда всички съществуващи схеми в областта на данъчните облекчения, касаещи земеделските производители да отпаднат след 2009 г.

Обсъжда се възможността, преотстъпването на корпоративния данък в размер на 60 на сто за земеделските производители при реинвестиране в дълготрайни активи да се запази.

В Народното събрание се разглежда промяна на съществуващата досега разпоредба в Закона за корпоративното подоходно облагане, с която тя да се приведе в съответствие с изискването на Европейското право в областта на държавните помощи за земеделието. Облекчението ще може да се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия. Преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък на земеделските производители няма да се допуска до излизане на решение на Европейската комисия.

Средствата от бюджета, които ще компенсират липсата на данъчни облекчения за земеделските производители от 2010 г.,  ще бъдат предоставени под формата на национални доплащания. Пакетът национални доплащания включва както плащания на площ, така и плащания за животни.

 

 

По Въпрос 5:

 

„Държавни помощи, които са нотифицирани и ще се прилагат през 2010 г. за земеделските производители.”

 

 Към настоящия момент МЗХ е нотифицирало пред ЕК схема за държавна помощ, приведена в съответствие със законодателството на ЕС в областта на държавните помощи в земеделието – „Помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните” (под № ХА 169/2009 в регистъра на държавните помощи на ЕК). Схемата е учредена по реда на  чл. 16, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕО) 1857/2006 и е със срок на прилагане до 2013 г.

С прилагане на тази нова помощ се осигурява възможност да продължи подпомагането, осъществявано чрез съществуващата схема на държавна помощ „Целева субсидия за развъдните асоциации” в подкрепа на съхраняване и подобряване на генетичните ресурси в животновъдството.

За помощите, които са допустими, се предприемат необходимите действия за подготовка на нотификации пред ЕК с цел прилагането им от 2010 г.

Към месец ноември 2009 г. на Европейската комисия са изпратени следните нови схеми за държавна помощ:

1. „Помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена”;

2. „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства за постигане на съответствие със стандартите за добив и съхранение на сурово мляко, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 853/2004”.

3. „Помощ за модернизация на съществуващите съоръжения и оборудване на птицефермите за достигане на минималните изисквания на Директива 1999/74/ЕО за защита и хуманно отношение при отглеждането на кокошките-носачки”;

В процес на разработване са нови схеми за държавни помощи (за съхраняване и подобряване на генетичните ресурси, за покриване на застрахователни премии, за инвестиции и др.)

Освен тези, които ще стартират от началото на 2010 г., при възникване на необходимост ще бъдат разработени и нотифицирани нови схеми, съответстващи на правилата на ЕС и отразяващи приоритетните направления на националната политика в земеделието.

 

По Въпрос 10:

 

„Кога и как ще се нотифицира държавната помощ за облекчено кредитиране от ДФЗ – РА София /краткосрочните целеви кредити за семена, торове и др./?”

             

            По смисъла на Насоките на Общността за държавни помощи в секторите на земеделието и горското стопанство, помощи, предназначени само за подобряване на финансовото състояние на производителя и по-точно помощи, които са предоставяни изцяло въз основа на цена, количество, единица производство и единица средство за производство се разглеждат като оперативни помощи, които са несъвместими с Общия пазар. В тази връзка с целеви кредити за закупуване на семена и минерални торове се покриват оперативни разходи, които са недопустими за подпомагане.

            ДФ „Земеделие” може да продължи да отпуска краткосрочни кредити, които няма да съдържат елементи на държавна помощ, ако лихвеният процент по кредитите е равен или по-висок от референтния лихвен процент определен за страната от Европейската комисия.

Учебник по овощарство

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *